سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

لیست تغییر های سوال ” پروژه های کسر از خدمت “

بازگشت به سوال
2 توسط Tavana

پروژه های کسر از خدمت

در صورت استفاده از پروژه های کسر از خدمت برای وزارت دفاعدفاع، محل خدمت وزارت دفاع می شودشود؟
1 توسط Tavana

پروژه های کسر از خدمت

در صورت استفاده از پروژه های کسر از خدمت برای وزارت دفاع محل خدمت وزارت دفاع می شود