سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

لیست تغییر های سوال ” کسری خدمت به ازای هر درصد جانبازی پدر “

بازگشت به سوال
3 توسط rezafaryadras

کسری خدمت به ازای هر ماهدرصد جانبازی چدرپدر

به ازای هر درصد جانبازی پدر چقدر از مدت سربازی کسر می شود؟
2 توسط rezafaryadras

کسری خدمت به ازای هر ماه جانبازی چدر

به ازای هر درصد جانباربیجانبازی پدر چقدر از مدت سربازی کسر می شود؟
1 توسط rezafaryadras

کسری خدمت به ازای هر ماه جانبازی چدر

به ازای هر درصد جانباربی پدر چقدر از مدت سربازی کسر می شود؟