سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار بخش

1

معافیت فرزندان ایثارگران به چه شکلی می باشد؟

قوانین معافیت فرزندان ایثارگران چیست؟ اگر کسی معاف نشود از کسری ایثارگری می‌تواند استفاده کند؟

پاسخ ها (1)

1
قوانین معافیت به شرح زیر می‌باشد:
الف) به ازای هر 24 ماه اسارت آزادگان يكي از فرزندان آنان از خدمت سربازی معاف می‌گردد . ب) به ازای هر 25 درصد جانبازی جانبازان يكي از فرزندان آنان از خدمت سربازی معاف می‌گردد . ج) به ازای هر 30 ماه سابقه حضور درجبهه رزمندگان، يكی از فرزندان آنان از خدمت سربازی معاف می‌گردد .
اگر مقدار ایثارگری به اندازه ای باشد که مشمول به طور کامل معاف نشود به ازای هر درصد جانبازی و هر ماه حضور در جبهه طبق قانون مصوب سال 97 مدت 12 روز کسر خدمت شامل حال فرزندان ایثارگران می شود که قابل تجمیع با انواع کسری های دیگر می‌باشد.
پاسخ به سوال