سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار بخش

0

سربازان متاهل شامل کسری خدمت تاهل می شوند؟

آیا سربازان متاهل مانند گذشته به دلیل تاهل کسری میگیرند؟ قانون جدیدی در این زمینه وجود دارد؟

پاسخ ها (1)

1
قانون کسر خدمت به دلیل تاهل دیگر وجود ندارد چنانچه فرد متاهل دارای فرزند باشد به ازای هر فرزند از سه ماه کسر خدمت برخوردار می شود.همچنین تعداد مرخصی های استحقاقی سربازان متاهل 2.5 برابر مرخصی سربازان مجرد می باشد.
پاسخ به سوال