سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
1

تاریخ مشمولیت افرادی که تغییر سن داده اند به چه صورتی حساب می شود؟

تکلیف خدمت کسانی که سن خود را تغییر داده اند برای تاریخ مشمولیت چیست ؟
پاسخ به سوال
1798بازدید

پاسخ ها (1)

1
بر اساس قانون، سن مشمول برای خدمت وظیفه عمومی، تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه می باشد. پس هرگونه تغییری که بعدا به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نیست. مگر اینکه تغییر سن بر مبنای ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب سال 67 صورت گرفته باشد.
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0